Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Audit VM action trong Openstack

25 Jan 2019 »

Đối với các instance (VM) trên Openstack, ta có thể có nhiều hành động để thực hiện với các instance đó.

Ví dụ các action như:

  • Create
  • Reboot
  • Hard Reboot
  • Resize
  • Shutdown

Với mỗi thao tác này thì openstack đều ghi lại lịch sử thời gian của hành động đó

Ở hình trên ta thấy 2 action createreboot được thực hiện với instance 49dbfbd2-c3cc-4a1b-825d-e63d4acaf90c

Ta sẽ kiểm tra xem action reboot kia do user nào thực hiện bằng lệnh nova instance-action <instance_id> <request_id>

Thực hiện tiếp action shutdown instance

-> User thực hiện reboot và shutdown có id a77316d14b9b4d939423058371cc8632

Vậy đối với các action thực hiện bên trong instance thì sao, ví dụ tắt instance đi

Ta sẽ thực hiện shutdown instance từ bên trong và kiểm tra xem openstack có track được các action này không nhé

Vì lúc này khi tắt bên trong, trạng thái của instance chuyển sang shutoff nên chắc chắn openstack cũng sẽ track để cập nhật lại trạng thái của instance.

Kiểm tra action và user thực hiện

Đơn giản hơn ta có thể xem trên dashboard, phần chi tiết 1 instance

Tại thời điểm Jan. 25, 2019, 4:38 a.m. bị stop và không có User ID thực hiện, do instance bị stop từ bên trong.