Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Openstack manila phần 5: NFS-Ganesha Driver

02 Feb 2017 »

#####Openstack manila phần 5: NFS-Ganesha Driver

GlusterFS Driver với NFS-Ganesha làm gateway

Sau khi cấu hình GlusterFS làm backend cho manila ta đã thấy một số nhược điểm

 • Là dạng Volume mapping do vậy ta sẽ phải thực hiện tạo các volume trước khi tạo share.
 • Nếu xem log các bạn có thể thấy để tạo một share thì manila-host sẽ phải SSH rất nhiều lần vào glusterfs-server(bằng số volume). Tham khảo log khi tạo share manila-share.log

Có một lựa chọn là ta có thể sử dụng NFS-Ganesha làm gateway cho GlusterFS Server sẽ có những ưu điểm sau

 • Là dạng directory mapping, mỗi 1 share sẽ tạo ra 1 directory trên volume của glusterfs
 • Dễ dàng giới hạn kích thước share (Không cần tạo nhiều volume có kích thước khác nhau trên glusterfs do vậy không cần cấu hình volume pattern)

Ta sẽ cần thêm 1 node cài nfs-ganesha server và mình sẽ sử dụng CentOS 7 để cài. Mô hình cài đặt sẽ như sau

######Cài đặt

 • Cài đặt NFS-ganesha

download repo nfs-ganesha và glusterfs

curl -o /etc/yum.repos.d/nfs-ganesha.repo http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/nfs-ganesha/2.3.0/EPEL.repo/nfs-ganesha.repo
curl -o /etc/yum.repos.d/glusterfs-epel.repo http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/3.7/3.7.11/EPEL.repo/glusterfs-epel.repo

update repo

yum update

Cài đặt nfs-ganesha và glusterfs-client

yum -y install epel-release
yum -y install glusterfs-ganesha

Ta gluster server mình sẽ tạo một volume tên là vol để cấu hình trên ganesha Ta có thể disable nfs trên volume này

gluster volume set vol nfs.disbale on

File cấu hình /etc/ganesha/ganesha.conf sẽ như sau

EXPORT
{
	# Export Id (bắt buộc, mỗi export có một đường Id)
	Export_Id = 78;

	# đường dẫn export (bắt buộc)
	Path = /shared;

	# đường dẫn Pseudo (yêu cầu cho NFS v4)
	Pseudo = /shared;

	# Required for access (default is None)
	# Could use CLIENT blocks instead
	Access_Type = RW; # read/write

	# Exporting FSAL
	FSAL {
		Name = GLUSTER; # File system abstract layer là GLUSTER
		Hostname = "10.0.0.28"; # Ip, hostname của 1 node trong cụm glusterfs
		Volume =vol; # ten volume
	}
}

 • Khởi động lại nfs-ganesha
service nfs-ganesha restart
 • Kiểm tra export
showmount -e localhost

 • Cấu hình trên manila-share ở đây mình tiếp tục dùng node compute1 để chạy manila-share mở file /etc/manila/manila.conf thêm đoạn sau
[ganesha]
share_backend_name = ganesha #tên backend
glusterfs_nfs_server_type = Ganesha # sử dụng ganesha server
[email protected]:/vol # user, IP(hostmame) , volume name của Gluster được cấu hình trên gluster
glusterfs_server_password=saphi # password để login vào gluster server
share_driver = manila.share.drivers.glusterfs.GlusterfsShareDriver # driver
ganesha_service_name = nfs-ganesha # tên service của ganesha trên ganesha-server
driver_handles_share_servers = False
glusterfs_ganesha_server_ip=172.16.25.146 # IP của ganesha server
glusterfs_ganesha_server_username=root # user để ssh
glusterfs_ganesha_server_password=saphi # password

sau đó enable backend này lên

enabled_share_backends = generic,ganesha
enabled_share_protocols = NFS,CIFS,GLUSTERFS

Lưu ý:

 • Tại sao cần manila host cần ssh vào gluster? Bởi vì manila sẽ truy cập vào và đặt các quota cũng như các export trên volume đó. Ta có thể kiểm tra cmd_history trên glusterfs-server

 • Kiểm tra service manila
manila service-list

 • Tạo share type ta cần disable snapshot vì đây là dạng directory mapping do vậy ko hỗ trợ snapshot

manila type-create ganesha False
manila type-key ganesha set share_backend_name=ganesha
manila type-key ganesha set snapshot_support=False

 • Tạo một share có tên share-2 dung lượng 2GB trên backend ganesha
manila create nfs 2 --name share-2 --share-type ganesha

 • Set access allow theo IP

Khi tạo một access ta thử kiểm tra file export share trên ganesha server tại đường dẫn /etc/ganesha/export.d/sẽ như sau

 • Kiểm tra đường dẫn mount

Ta thấy đường dẫn mount yêu cầu thêm access-id chính là ID của access ta tạo ở trên.

 • Thực hiện mount kiểm tra trên client

 • Ta thấy mỗi một share được tạo ra sẽ là một export trên nfs-ganesha server và ứng với một share là một directory mới được tạo ra trên share server. Và các export được set đúng quota như share..