Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Cứu cánh server sau khi bị upgrade kernel

04 Feb 2017 »

Vừa rồi khi bên mình tích hợp thêm 1 service vào hệ thống, nhưng service này chỉ chạy với những kernel thích hợp. Vì hệ thống trước giờ chạy thường cho tự động upgrade. Mà thằng Ubuntu thì rất hay nâng kernel một cách vô tội vạ. Một ngày đẹp trời toàn bộ server của hệ thống bị nâng Kernel. Giờ chỉ cần Reboot là service kia không chạy nữa. Với Grub ta vẫn có phần Advanded để chọn Kernel cũ khi boot.

<img src=http://i.imgur.com/QX9phyS.png>

Nhưng với hàng trăm server thì lại phải chờ nó khởi động rồi vào chọn hay sao. Search một lúc thì mình thấy là có thể cấu hình grub để nó làm việc này thay cho mình.

Bây giờ ta muốn Server của ta luôn luôn boot bằng kernel 4.4.0-59. Đơn giản ta chỉ việc vào file /etc/default/grub tìm dòng GRUB_DEFAULT=0 và sửa thành

GRUB_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with Linux 4.4.0-59-generic"

Như đoạn trên ta có thể Grub sẽ vào Advanced options for Ubuntu và tiếp theo là Ubuntu, with Linux 4.4.0-59-generic

Lưu lại và chạy lệnh cập nhật grub update-grub

root@test:~# update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-62-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-62-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-59-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-59-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-31-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-31-generic
done

Reboot lại server và kiểm tra.