Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Openstack manila phần 4: Native GlusterFS Driver

02 Feb 2017 »

######Openstack manila phần 4: Native GlusterFS Driver

Tiếp tục loạt bài về Openstack Manila hôm nay tôi sẽ cấu hình backend sử dụng GlusterFS

 • Yêu cầu phiên bản GlusterFS >= 3.6. Với glusterfs nếu cluster của bạn không hỗ trợ snapshot thì trên manila cũng sẽ mất đi tính năng này. Để cấu hình snapshot ta sẽ cấu hình Thin Provision theo bài hướng dẫn link

 • Với bài lab của mình có 2 node và chạy kiểu replicate. Mình sẽ tạo các thinly provisioned và tạo volume trên đó.

Mô hình cài đặt

Cài đặt glusterfs-v3.7

add-apt-repository ppa:gluster/glusterfs-3.7 -y
apt-get update
apt-get install glusterfs-server -y

Tham khảo script tạo thin LV và gluster volume

Script tạo thinly provisioned chạy trên 2 node

apt-get install xfsprogs -y
pvcreate /dev/sdb
vgcreate myVG /dev/sdb
lvcreate -L 8G -T myVG/thinpool
for ((i = 1;i<= 5; i++ ))
do
mkdir -p /manila/manila-"$i"
for (( j = 1; j<= 5; j++))
do
lvcreate -V "${i}"Gb -T myVG/thinpool -n vol-"$i"-"$j"
mkfs.xfs /dev/myVG/vol-"$i"-"$j"
mkdir -p /manila/manila-"$i"/manila-"$j"
mount /dev/myVG/vol-"$i"-"$j" /manila/manila-"$i"/manila-"$j"
echo "/dev/myVG/vol-"$i"-"$j" /manila/manila-"$i"/manila-"$j" xfs 0 2" >> /etc/fstab
done
done

Tạo gluster volume chỉ cần chạy trên 1 node

for (( i= 1 ; i <= 5; i++))
do
for(( j= 1; j<=5 ;j++))
do
gluster volume create manila-"$i"-"$j" replica 2 glusterfs-1:/manila/manila-"$i"/manila-"$j"/br glusterfs-2:/manila/manila-"$i"/manila-"$j"/br
gluster volume start manila-"$i"-"$j"
done
done

 • Với backend là GlusterFS việc quản lý truy cập vào share file trên manila sẽ thông qua certificate do vậy ta cần cấu hình SSL cho client và server.

Tạo key và CA trên server. Mình sẽ copy key và ca tới tất cả server glusterfs

cd /etc/ssl
openssl genrsa -out glusterfs.key 1024
openssl req -new -x509 -key glusterfs.key -subj /CN=saphi -out glusterfs.pem
cp glusterfs.pem glusterfs.ca

Ở đây ta tạo CA có CN=saphi trên manila ta sẽ tạo access-allow cho CA của saphi

 • Cấu hình GlusterFS tương tự như LVM mình sẽ sử dụng node compute để cài manila-share.

Cấu hình manila-share tại file /etc/manila/manila.conf

Enable backend glusterfsnative và protocol GLUSTERFS tại mục [DEFAULT]

enabled_share_backends= glusterfsnative #glusterfsnative là tên phần backend
enabled_share_protocols=NFS,CIFS,GLUSTERFS #giao thức cho phép

Cấu hình backend glusterfsnative như sau

[glusterfsnative]
share_backend_name = glusterfsnative # tên backend
glusterfs_servers = root@glusterfs1 # khai báo user,IP của gluster server, nếu có nhiều server glusterfs cách nhau bằng dấu phẩy
glusterfs_server_password = saphi # password để manila-host ssh vào glusterfs server
glusterfs_volume_pattern = manila-#{size}-.* # pattern volume trên manila khi tạo share mapping với volume trên glusterfs
share_driver = manila.share.drivers.glusterfs.glusterfs_native.GlusterfsNativeShareDriver # share driver sử dụng
driver_handles_share_servers = False # False: không sử dụng driver xử lý share server

Nói thêm về volume-pattern:

Với script ở trên mình đã tạo các volume có mẫu manila-$i-$j với $i là size của volume và $j là số thứ tự. Do vậy ta sẽ cấu hình mẫu để các share manila khi tạo ra sẽ mapping với các volume trên glusterfs.

 • Sau khi cấu hình xong ta khởi động lại manila-share
service manila-share restart
 • Kiểm tra service manila sẽ có thêm service cho glusterfsnative

 • Trên node controller cần phải enable protocol GLUSTERFS vì mặc định chỉ enable NFSCIFS

thêm dòng sau vào mục [DEFAULT] trong /etc/manila/manila.conf

enabled_share_protocols=NFS,CIFS,GLUSTERFS

sau đó restart lại manila

service manila-api restart
service manila-scheduler restart
 • Tạo share-type
manila type-create glusterfsnative False # tạo type tên là glusterfsnative DHSS = False
manila type-key glusterfsnative set share_backend_name=glusterfsnative # khai báo backend cho type này

 • Tạo share
manila create glusterfs 2 --name gluster-1 --share-type glusterfsnative

 • Tạo access-allow cho CA có CN=saphi

Ta thấy access-type ở đây là cert

 • Kiểm tra đường dẫn mount path

 • Thực hiện mount trên client

Client cần cài gói glusterfs-client

add-apt-repository ppa:gluster/glusterfs-3.7 -y
apt-get update
apt-get install glusterfs-client -y

Client cần CA có CN=saphi và server phải biết CA này tôi sẽ copy key và CA trên server về client sau đó thực hiện mount

mount -t glusterfs glusterfs1:/manila-2-1 /mnt

Các phần tiếp theo:

Phần 2: Generic Driver

Phần 3: LVM Driver

Phần 4: GlusterFS Native Driver