Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Build Open vSwitch từ source code

25 Jul 2017 »

Build Open VSwitch từ source code.

Vì một vài lý do, mình cần sử dụng OpenvSwitch phiên bản mới nhất. Do vậy đây chỉ là những dòng note lại các bước build OpenVSwitch từ source code..

1. Cài đặt các dependencies

apt install gcc autoconf automake libtool make -y

3. Clone mã nguồn từ Git

git clone https://github.com/openvswitch/ovs

2. Bootstrap Openvswitch

cd ovs
./boot.sh

2. Configure

./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var --sysconfdir=/etc

3. Install

make
make install

4. Enable module openvswitch

modprobe openvswitch

5. Start OvS

/usr/share/openvswitch/scripts/ovs-ctl start

6. Let’s Check