Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Ansible tricks - Chạy một role từ command line

15 Jun 2017 »

Khi viết một role cho ansible role, thi thoảng tôi muốn chạy luôn role này. Hoặc có 1 role tôi clone được từ github. Đôi khi chỉ có một role thôi nên rất ngại viết hẳn một playbook đẻ chỉ chạy mỗi role đó. ansible-role sẽ cứu rỗi ta, làm công việc nhanh chóng hơn.

Cài đặt ansible-role

sudo pip install ansible-role

Sau khi cài đặt, ta thấy ansible-role có các options như

<img src=http://i.imgur.com/DoeXTDi.png>

Ví dụ

  • Ta có 1 role ntp-client

<img src=http://i.imgur.com/KResLoC.png>

Muốn chạy role này ta thực hiện lệnh sau

ansible-role --module-path .  ntp-client  ntp -i hosts -u root
  • --module-path: Đường dẫn tới module
  • ntp-client: tên của role
  • -i hosts: inventory host
  • -u root: remote user

Kết quả

Ta có thể thấy hiện tại ansible-role đã hỗ trợ tất cả các tham số của ansible-playbook, do vậy ta có thể thoải mái làm việc với ansible-role mà ít bị hạn chế bởi những options.