Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

DAB (Distributed Application Bundle) trên Docker 1.12

12 Jul 2016 »

Docker 1.12 đã giới thiệu một khái niệm mới đó là Distributed Application Bundle (DAB). Docker-compose là một tool rất tuyệt để tạo ra một stack các services, Tôi đang xem xét Compose và DAB có liên quan như thế nào. DAB có thay thế được Compose? Sự thật DAB file có thể được tạo từ Compose file và sau đó sẽ triển khai trên một Cluster.

Sau đây tôi sẽ demo nó làm việc như thế nào.

Tôi sẽ sử dụng một Ứng dụng Wordpress đơn giản. Gồm 2 service là wordpress và database mysql

App được định nghĩa trong file docker-compose sau

version: "2"
services:
 db:
  image: mariadb
  volumes:
   - ./sql-data:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=sapham.net
   - MYSQL_USER=sapham
   - MYSQL_PASSWORD=sapham.net
   - MYSQL_DATABASE=wordpress
  networks:
   - app-net
 wordpress:
  image: wordpress:4.5
  ports:
   - 80:80
  environment:
   - WORDPRESS_DB_HOST=db
   - WORDPRESS_DB_USER=sapham
   - WORDPRESS_DB_PASSWORD=sapham.net
   - WORDPRESS_DB_NAME=wordpress
  networks:
   - app-net
  depends_on:
   - db
networks:
 app-net:

Run app docker-compose up

root@docker1:~/demo# docker-compose up
Creating network "demo_app-net" with the default driver
Starting demo_db_1
Starting demo_wordpress_1
Attaching to demo_db_1, demo_wordpress_1
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] mysqld (mysqld 10.1.14-MariaDB-1~jessie) starting as process 1 ...
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.8
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Using SSE crc32 instructions
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 256.0M
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
db_1     | 2016-07-12 15:57:43 140063423559616 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
wordpress_1 |
wordpress_1 | MySQL Connection Error: (2002) Connection refused
wordpress_1 |
wordpress_1 | Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): Connection refused in - on line 10
db_1     | 2016-07-12 15:57:44 140063423559616 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
db_1     | 2016-07-12 15:57:44 140063423559616 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
db_1     | 2016-07-12 15:57:44 140063423559616 [Note] InnoDB: Percona XtraDB (http://www.percona.com) 5.6.29-76.2 started; log sequence number 2938072
db_1     | 2016-07-12 15:57:45 140062654170880 [Note] InnoDB: Dumping buffer pool(s) not yet started
db_1     | 2016-07-12 15:57:45 140063423559616 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
db_1     | 2016-07-12 15:57:45 140063423559616 [Note] Server socket created on IP: '::'.
db_1     | 2016-07-12 15:57:45 140063423559616 [Warning] 'proxies_priv' entry '@% root@f2b897ff7bbf' ignored in --skip-name-resolve mode.
db_1     | 2016-07-12 15:57:45 140063423559616 [Note] mysqld: ready for connections.
db_1     | Version: '10.1.14-MariaDB-1~jessie' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 mariadb.org binary distribution
wordpress_1 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
wordpress_1 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.19.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
wordpress_1 | [Tue Jul 12 15:57:47.388920 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.10 (Debian) PHP/5.6.23 configured -- resuming normal operations
wordpress_1 | [Tue Jul 12 15:57:47.389266 2016] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apache2 -D FOREGROUND'

Khi run compose file ta có

 • Tạo 1 network mới là demo_app-net
 • Tạo 1 container mariadb là demo_db_1
 • Tạo volume cho mariadb
 • Tạo 1 container wordpress là demo_wordpress_1

Ta có thể truy cập vào web bằng địa chỉ IP của server để setup Wordpress

######DAB

Tiếp theo ta sẽ tạo 1 bundle Ở tại thư mục chức compose file thực hiện command docker-compose bundle

root@docker1:~/demo# docker-compose bundle
WARNING: Unsupported top level key 'networks' - ignoring
WARNING: Unsupported key 'depends_on' in services.wordpress - ignoring
WARNING: Unsupported key 'volumes' in services.db - ignoring
Wrote bundle to demo.dab

Ở đây tôi đã thực hiện câu lệnh này và các image đã được tải sẵn do vậy nếu chưa tải image nó sẽ hỏi và mình chọn Y Ta thấy xuất hiện file demo.dab

root@docker1:~/demo# cat demo.dab
{
 "Services": {
  "db": {
   "Env": [
    "MYSQL_ROOT_PASSWORD=sapham.net",
    "MYSQL_PASSWORD=sapham.net",
    "MYSQL_USER=sapham",
    "MYSQL_DATABASE=wordpress"
   ],
   "Image": "mariadb@sha256:358f6b50afd9c25707e97869f0c57de802c53973a90a2ff49e283501fccce1b2",
   "Networks": [
    "app-net"
   ]
  },
  "wordpress": {
   "Env": [
    "WORDPRESS_DB_HOST=db",
    "WORDPRESS_DB_PASSWORD=sapham.net",
    "WORDPRESS_DB_USER=sapham",
    "WORDPRESS_DB_NAME=wordpress"
   ],
   "Image": "wordpress@sha256:7bb9549fb6d80c230bec2da6bd181be8f30e5199687e53e5ad5744a3144eae1b",
   "Networks": [
    "app-net"
   ],
   "Ports": [
    {
     "Port": 80,
     "Protocol": "tcp"
    }
   ]
  }
 },
 "Version": "0.1"
}root@docker1:~/demo#

Nhìn vào nội dung ta thấy nó ở định dạng json. Có rất nhiều điểm tương tự với file compose ban đầu. Có một sự chú ý ở đây đó chính là image chứa nội dung hash sha256. Điều này chắc chắn rằng khi bạn sử dụng bundle file này để deploy mới. Nó sẽ sử dụng chính xác image khi tạo bundle ngay cả khi tag image đó có phiên bản mới hơn.

Một điều quan trọng nữa là port của wordpress không được mapping, không giống với file compose ban đầu.

Thực hiện setup một swarm cluster sử dụng swarm mode như tôi đã thực hiện ở bài trước

Tôi stop các app trên compose file và kiểm tra các node trong cluster

}root@docker1:~/demo# docker-compose stop
Stopping demo_wordpress_1 ... done
Stopping demo_db_1 ... done
root@docker1:~/demo# docker node list
ID              HOSTNAME MEMBERSHIP STATUS AVAILABILITY MANAGER STATUS
7ayo57yx6exapj378fm71vnxa * docker1  Accepted  Ready  Active    Leader
bb829i2ot92fwhsqjgmbof000  docker2  Accepted  Ready  Active    
root@docker1:~/demo#

Thực hiện deploy bundle bằng lệnh docker deploy <name of dab file>

root@docker1:~/demo# docker deploy demo
Loading bundle from demo.dab
Creating network demo_app-net
Creating service demo_db
Creating service demo_wordpress
root@docker1:~/demo#

Ok. ta sẽ kiểm tra các service đang chạy

root@docker1:~/demo# docker service list
ID      NAME      REPLICAS IMAGE                                       COMMAND
97fnowhuf4as demo_wordpress 1/1    wordpress@sha256:7bb9549fb6d80c230bec2da6bd181be8f30e5199687e53e5ad5744a3144eae1b 
f0zggpjs33yk demo_db     0/1    mariadb@sha256:358f6b50afd9c25707e97869f0c57de802c53973a90a2ff49e283501fccce1b2  
root@docker1:~/demo#

Để có thể mapping port cho wordpress tôi thực hiện update service

root@docker1:~/demo# docker service update -p 80:80 demo_wordpress
demo_wordpress
root@docker1:~/demo#

Giờ ta có thể truy cập vào wordpress

######Stack

Docker 1.12 cũng giới thiệu 1 command mới là docker stack. Khi deploy 1 app từ bundle 1 stack được tạo mới. Ta có thể chỉnh sửa stack này thông qua docker stack command

Tôi sẽ thực hiện xóa stack này

root@docker1:~/demo# docker stack rm demo
Removing service demo_wordpress
Removing service demo_db
Removing network demo_app-net

Tổng kết: Ở phiên bản thử nghiệm này có một số điểm mới mà khá là hay, nhưng có một số vấn đề về loadbalancer tôi thấy vẫn chưa được tốt cho lắm. Hy vọng ta có thể chỉnh sửa được các thuật toán loadbalancing cũng như cải thiện tốt hơn ở phiên bản sau.