Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Trải nghiệm các tính năng mới trên Docker 1.12

21 Jun 2016 »

Ngày hôm qua, trong sự kiện diễn ra Dockercon 16. Docker đã giới thiệu phiên bản mới Docker version 1.12 với nhiều tính năng mới.

Ở phiên bản này, Docker đã nhấn mạnh vào 4 nguyên tắc:

  • Simple Yet Powerful
  • Resilient
  • Secure
  • Optional Features and Backward Compatibility

Tham khảo thêm tại đây: Docker Blog Hôm nay mình sẽ trải nghiệm một số tính năng mới chủ yếu là trên swarm với việc tạo swarm với câu lệnh docker swarm init và create, scale service

Để cài đặt phiên bản 1.12 này ta thực hiện lệnh sau

curl -fsSL https://test.docker.com | sh

Ở bài này mình sẽ dùng 3 node chạy Ubuntu 14.04 , các node đều được cài phiên bản 1.12.

Thực hiện init swarm trên node swarm-manager

docker swarm init --listen-addr 10.30.0.21:2377

Với 10.30.0.212377 là địa chỉ IP và Port mà swarm lắng nghe trên node swarm-mangager

Kiểm tra các node trong swarm

docker node list

Ở đây ta thấy node swarm-manager là Leader

Thực hiện join 2 node swarm-node-01swarm-node-02

docker swarm join 10.30.0.21:2377

Trên node-01

Và trên node-02

Sau đó ta kiểm tra các node trong swarm

Trên node swarm-manager tạo một service

Ví dụ tôi sẽ tạo một service image alpine thực hiện ping 8.8.8.8

docker service create --name ping alpine ping 8.8.8.8

Ta đã tạo một service với tên ping. Kiểm tra container trong service này đang chạy trên node nào

docker service tasks ping

Có một container chạy trên node swarm-manager

Kiểm tra logs trên container này

Ok. Nó đã hoạt động

Ta có thể thực hiện scale service này tức là ta sẽ tạo ra nhiều container trong service ping

docker service update --replicas 3

Tóm lại, ta thấy docker mang khái niệm mới vể service khá tương đồng với Pod của Google Kubernetes