Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Cài đặt OpenLDAP - EJBCA Phần 3

25 Sep 2017 »

####Cài đặt OpenLDAP

 • Chuẩn bị

  • Ubuntu Server 14.04
 • Update Repo

sudo apt-get update && apt-get upgrade -y

 • Cài đặt OpenLDAP

sudo apt-get install -y slapd ldap-utils

 • ở bước cài đặt này OpenLDAP Sẽ hỏi password admin của LDAP Server. Ta có thể bỏ qua hoặc nhập vào

 • Sau khi cài đặt xong ta cấu hình lại LDAP

sudo dpkg-reconfigure slapd

 • Chọn No

 • Nhập vào domain

 • Nhập vào Tên tổ chức

 • Nhập admin password

 • Nhập admin password confirm

 • Chọn HDB

 • Chọn Yes

 • Chọn Yes

 • Chọn No

 • Sau khi xong ta có thể dùng lệnh slapcat để kiểm tra lại các thông tin

 • Tạo OU People chứa các user và OU Groups chứa các nhóm

 • Sử dụng file ldif có nội dung như sau

dn: ou=People,dc=vnpt,dc=vn
objectClass: organizationalUnit
ou: People

dn: ou=Groups,dc=vnpt,dc=vn
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups

 • Lưu với tên base.ldif

 • Add vào LDAP Server

ldapadd -x -D cn=admin,dc=vnpt,dc=vn -W -f base.ldif

 • Nhập password Admin

####Cấu hình chặn anon user query LDAP Server

 • Tạo một file ldif có nội dung như sau

vi /usr/share/slapd/ldap_disable_bind_anon.ldif

dn: cn=config
changetype: modify
add: olcDisallows
olcDisallows: bind_anon

dn: cn=config
changetype: modify
add: olcRequires
olcRequires: authc

dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config
changetype: modify
add: olcRequires
olcRequires: authc

 • Add vào LDAP Server

ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /usr/share/slapd/ldap_disable_bind_anon.ldif

End

Bài này mình viết cách đây đã hơn 1 năm, lúc mình còn ở VNPT do vậy example liên quan tới VNPT. Chủ yếu để theo mạch của series.

Việc cấu hình LDAPA cho subCA server cũng tuơng tự như trên. Chỉ khác base DN đối với mỗi subCA.

Ví dụ

 • DN cho subCA 1

dc=subca1, dc=sapham, dc=net

 • DN cho subCA 2

dc=subca2, dc=sapham, dc=net