Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Openstack manila phần 2: Generic Driver

02 Jan 2017 »

#####Cấu hình manila share với Generic Driver

Yêu cầu khi sử dụng Generic Driver là bạn phải có cấu hình nova, neutron và cinder trong file cấu hình /etc/manila/manila.conf trên node manila-share

Và trên node manila share sẽ cần cài đặt L2 Agent. ở đây mình sử dụng OpenvSwitch. Mình sẽ cài đặt manila-share trên node compute để không phải cấu hình lại openvswitch.

Mô hình cài đặt

 • Ta sẽ cần một image có sẵn share service. Tải image về từ openstack foundation
wget http://tarballs.openstack.org/manila-image-elements/images/manila-service-image-master.qcow2

 • Upload image và tạo flavor.
openstack image create "manila-service-image" \
--file manila-service-image-master.qcow2 \
--disk-format qcow2 \
--container-format bare \
--public

openstack flavor create manila-service-flavor --id 100 --ram 256 --disk 0 --vcpus 1
 • Kiểm tra image
openstack image list

 • Thêm các mục sau vào /etc/manila/manila.conf. Sửa lại password các user
[nova]
auth_uri = http://controller:5000
auth_url = http://controller:35357
memcached_servers = controller:11211
auth_type = password
project_domain_name = default
user_domain_name = default
region_name = RegionOne
project_name = service
username = nova
password = saphi

[cinder]

auth_uri = http://controller:5000
auth_url = http://controller:35357
memcached_servers = controller:11211
auth_type = password
project_domain_name = default
user_domain_name = default
region_name = RegionOne
project_name = service
username = cinder
password = saphi

[neutron]

url = http://controller:9696
auth_uri = http://controller:5000
auth_url = http://controller:35357
memcached_servers = controller:11211
auth_type = password
project_domain_name = default
user_domain_name = default
region_name = RegionOne
project_name = service
username = neutron
password = saphi
 • Khai báo backend sử dụng, Thêm vào phần [DEFAULT] như sau
enabled_share_backends= generic1 #generic1 là tên phần backend
enabled_share_protocols=NFS,CIFS #giao thức cho phép
 • Khai báo cấu hình backend
[generic1]
share_backend_name = GENERIC-1 
share_driver = manila.share.drivers.generic.GenericShareDriver 
driver_handles_share_servers = True 
service_instance_flavor_id = 100
service_image_name = manila-service-image
service_instance_user = manila 
service_instance_password = manila
#interface_driver = manila.network.linux.interface.BridgeInterfaceDriver # nếu sử dụng LinuxBridge thì uncomment
interface_driver = manila.network.linux.interface.OVSInterfaceDriver
 • Reset lại dịch vụ manila-share
service manila-share restart
 • Tương tự ta kiểm tra trạng thái các service manila
manila service-list

 • Tạo share-type và share-network
manila type-create generic True

True ở đây có nghĩa là Driver Handling Share Servers = True

 • Với Share-network ta sẽ cần net-id và subnet-id của project.
root@controller:/home/saphi# neutron net-list
+--------------------------------------+------------------------+------------------------------------------------------+
| id                  | name          | subnets                       |
+--------------------------------------+------------------------+------------------------------------------------------+
| 85caa7b4-1212-4037-b350-5e2db386b416 | private_demo      | f5c151cd-5baa-4628-b8dc-43963115adc7 192.168.2.0/24 |
| 56fc4f98-ddc9-49a0-a014-5b86f7d99f82 | ext-net        | a1bb678f-d630-4c1a-8053-7af2676e2b94 172.16.25.0/24 |
| 9af94508-21a7-4c3f-b126-04adf719ec19 | private-net      | a6b97594-0338-4f99-beea-cd0d0d07363b 192.168.10.0/24 |
+--------------------------------------+------------------------+------------------------------------------------------

Mình đang ở project admin do vậy sẽ lấy subnet và net id của admin là dải private-net

root@controller:/home/saphi# manila share-network-create --name share-net-admin --neutron-subnet-id a6b97594-0338-4f99-beea-cd0d0d07363b --neutron-net-id 9af94508-21a7-4c3f-b126-04adf719ec19
+-------------------+--------------------------------------+
| Property     | Value                |
+-------------------+--------------------------------------+
| name       | share-net-admin           |
| segmentation_id  | None                 |
| created_at    | 2016-06-05T11:02:17.209356      |
| neutron_subnet_id | a6b97594-0338-4f99-beea-cd0d0d07363b |
| updated_at    | None                 |
| network_type   | None                 |
| neutron_net_id  | 9af94508-21a7-4c3f-b126-04adf719ec19 |
| ip_version    | None                 |
| nova_net_id    | None                 |
| cidr       | None                 |
| project_id    | 2dbc33e520b84b8ab550b649099d7972   |
| id        | 9a295209-63d7-4637-9efc-f6317e7bff8a |
| description    | None                 |
+-------------------+--------------------------------------+

Kiểm tra share network đã tạo ra

Ta cũng thấy rằng sẽ có một mạng và subnet mới được tạo ra với tên manila_service_network

Thực hiện tạo share server sử dụng giao thức NFS và kích thước share 1GB có tên share-01

manila create nfs 1 --share-network share-net-admin --name share-01

Và sau đó ta sẽ có share server

Mình đang có một instance sa trên project admin có IP 192.168.10.7

root@controller:/home/saphi# openstack server list
+--------------------------------------+------+--------+--------------------------+
| ID                  | Name | Status | Networks         |
+--------------------------------------+------+--------+--------------------------+
| dbf12e7f-1fec-4817-8a39-e7100835f092 | sa  | ACTIVE | private-net=192.168.10.7 |
+--------------------------------------+------+--------+--------------------------+

Tạo access-allow cho instance trên vào share share-01

Để lấy đường dẫn mount manila show share-01

root@controller:/home/saphi# manila show share-01
+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| Property          | Value                                 |
+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------+
| status           | available                               |
| share_type_name       | default_share_type                          |
| description         | None                                 |
| availability_zone      | nova                                 |
| share_network_id      | 9a295209-63d7-4637-9efc-f6317e7bff8a                 |
| export_locations      |                                    |
|               | path = 10.254.0.12:/shares/share-d7287607-4750-4874-b3ca-bd9c734cee0e |
|               | preferred = False                           |
|               | is_admin_only = False                         |
|               | id = 0db97dd9-0af2-49fb-907e-854263727995               |
|               | share_instance_id = d7287607-4750-4874-b3ca-bd9c734cee0e       |
| share_server_id       | 25c6e835-5dbe-4bbb-8451-29df0805aaef                 |
| host            | compute1@generic#GENERIC                       |
| access_rules_status     | active                                |
| snapshot_id         | None                                 |
| is_public          | False                                 |
| task_state         | None                                 |
| snapshot_support      | True                                 |
| id             | fd6574cc-ac43-4f8d-bfd1-22edbf1bf113                 |
| size            | 1                                   |
| name            | share-01                               |
| share_type         | 4d7aca95-a7d0-4d66-9036-7e7e876d8c4c                 |
| has_replicas        | False                                 |
| replication_type      | None                                 |
| created_at         | 2016-06-05T11:06:50.000000                      |
| share_proto         | NFS                                  |
| consistency_group_id    | None                                 |
| source_cgsnapshot_member_id | None                                 |
| project_id         | 2dbc33e520b84b8ab550b649099d7972                   |
| metadata          | {}                                  |
+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------+

Trên instance sa thưc hiện mount

Các phần tiếp theo:

Phần 2: Generic Driver

Phần 3: LVM Driver

Phần 4: GlusterFS Native Driver