Sa Pham

Interested in Cloud Computing, Programming and Security.

Cấu hình hugepages cho Openstack nova

01 Jun 2016 »

#####Cấu hình hugepages cho Openstack nova

Bài lab thực hiện trên phiên bản Openstack Mitaka và OS là Ubuntu 14.04

#####Cấu hình hugepages cho node compute1

 • Kiểm tra hugepagessize cat /proc/meminfo | grep Huge
 • Node compute của tôi 6GB RAM nên tôi sẽ sử dụng 4GB cho các instance sử dụng Hugepages.

 • Để lưu giữ cấu hình hugepages ta cần thêm tham số vào khi khởi động ubuntu. tôi thêm dòng sau vào file /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="$GRUB_CMDLINE_LINUX hugepagesz=2M hugepages=2000 transparent_hugepage=never"

 • Update grub update-grub

 • Mount phân vùng hugepages khi khởi động tôi thêm dòng sau vào file /etc/fstab

hugetlbfs  /hugepages  hugetlbfs  defaults  0 0

 • Tạo thư mục hugepages
  mkdir /hugepages
  
 • Mặc định libvirt sẽ không có quyền mount sang phân vùng này do bị Appparmor chặn do vậy ta sẽ thực hiện bỏ chặn bằng lệnh sau
touch /etc/apparmor.d/disable/usr.sbin.libvirtd

 • Cấu hình libvirt mở file /etc/default/qemu-kvm sửa dòng sau
KVM_HUGEPAGES=1
 • Reboot node compute

#####Cấu hình trên node controller

 • Tạo aggregate khai báo node compute nào được cấu hình để sử dụng hugepages
nova aggregate-create hugepages-aggr
nova aggregate-set-metadata hugepages-aggr hpgs=true
nova aggregate-add-host hugepages-aggr compute1

 • Để khi launch instance thì nova cần biết instance nào sẽ sử dụng hugepage ta sẽ tạo một flavor mới và thêm extra_specs vào flavor đó
nova flavor-create m1.tiny.hugepages auto 512 2 1
nova flavor-key m1.tiny.hugepages set hw:mem_page_size=2048
nova flavor-key m1.tiny.hugepages set aggregate_instance_extra_specs:hpgs=true

 • Thêm giá trị AggregateInstanceExtraSpecsFilter vào thông số scheduler_default_filters để nova-scheduler fil host theo extra_specs trong file /etc/nova/nova.conf
scheduler_default_filters=RetryFilter,AvailabilityZoneFilter,RamFilter,DiskFilter,ComputeFilter,ComputeCapabilitiesFilter,ImagePropertiesFilter,ServerGroupAntiAffinityFilter,ServerGroupAffinityFilter,AggregateInstanceExtraSpecsFilter

 • Khởi động lại nova-scheduler ``` service nova-scheduler restart

- Boot 1 instance mới

openstack server create –image cirros –flavor m1.tiny.hugepages –nic net-id=net-admin cirros-hugepages-demo

```

 • Kiểm tra hugepage free lúc này sẽ bị giảm 256 pages

 • Kiểm tra file XML của instance cirros-hugepages-demo